موشن گرافیک معرفی کافه آ
A CAFE GALLERY PRESENTATION
www.youtube.com/watch?v=SSY8zhPr9ns&feature=youtu.be
 
شاهنامه چا پ سنگی(نمایشگاه تک اثر موزه ملک).1395
SHAHNAMEH.MALEK MUSEUM.2016
www.youtube.com/watch?v=fhYoJA3VVJM
 
موشن تایپوگرافیک "سروستان".موزه ملک.1395
SARVESTAN;MOTION TYPOGRAPHIC(MALEK MUSEUM).2016
www.youtube.com/watch?v=joN7LHBlV4M
 
موشن تایپوگرافیک"نشستن".موزه ملک.1394
SITTING;MOTION TYPOGRAPHIC (MALEK MUSEUM).2016
www.youtube.com/watch?v=tnJPxTmOEKo&feature=youtu.be
 
اصفهان؛شهر جهانی صنایع دستی.1394
ISFAHAN;UNIVERSAL CITY CRAFTS.2015
www.youtube.com/watch?v=mCm6wCtgDu0
 
بازوبنددوران صفویه(نمایشگاه تک اثر موزه ملک).1394
SAFAVIEH DURING BRACELET(MALEK MUSEUM).2015
www.youtube.com/watch?v=0qfxLHWIRwU
 
محرم(شرکت یسنانگاره).1394
MOHARRAM-2015
www.youtube.com/watch?v=oIq1aQMDFXw
 
خط عابر پیاده(مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان).1394
CROSSWALK.ISFAHAN.2015
www.youtube.com/watch?v=TyNVpqmoZ1A
 
سرود ملی(به سفارش جشنواره پرچم)1392
IRAN NATIONAL ANTHEM.2012
www.youtube.com/watch?v=A9AUef45ITQ
 
لوح رسم معماری دوره قاجار(نمایشگاه تک اثر موزه ملک).1394
Drawing Board of Qajar During(Malek Museum).2015
www.youtube.com/watch?v=x5zN6bJHpuA
 
12
 
© 2019 Morteza Akoochekian | All Rights Reserved.